Kitty Schoute

Energetisch Therapeut

 

Artikel 1. Definities

 

De therapeut: Kitty Schoute/Praktijk voor Energetische Therapie Kitty Schoute.

De cliënt: de wederpartij van de Praktijk voor Energetische Therapie Kitty Schoute.

Dienst(en): behandelingen, begeleiding, cursussen, trainingen dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in   opdracht van cliënt worden uitgevoerd.

Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijncliënt onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.

Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

 

de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende rief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;

voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

 

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24   uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort  het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

de therapeut is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip.

 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 

De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk

behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.

De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de   uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt  verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018.

Cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens. Hier is de therapeut niet verantwoordelijk voor.

Door ondertekening of akkoord van de Algemene voorwaarden geeft u uw therapeut toestemming om uw persoonsgegevens te   verwerken. De privacywet en de behandelovereenkomst worden ter ondertekening aan u voorgelegd.

 

Artikel 7. Tarieven

 

De tarieven voor consulten, behandelingen of losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.   

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 

Dienstverlening voor cliënten zal door de therapeut volgens afspraak door middel van een declaratie in rekening worden gebracht. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven. en het aantal verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.

 

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische   complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet    ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut  aansprakelijk wil stellen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 

Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Maastricht bevoegd.

 

 

 

 

Copyright © 2022 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden